Paya Lebar Quarter Mall

10 Paya Lebar Road #B2-19
PLQ Mall, Paya Lebar Quarter
S(409057)

Daily: 730am to 930pm